Alta d’usuari

Gràcies pel vostre interès en els premis El Temps de les Arts!
Aquí us podeu registrar com a usuari per a presentar un projecte.

Registreu-vos

Alta de contacte
Qui ets? *
* Entitat jurídica: associació, fundació, col·legi, firma, etc

Ajuntament

Ajuntament pel que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Entitat

Empresa, o organisme per la que treballa la persona de contacte.
Indica quin és el càrrec o la funció de la persona de contacte dels camps següents

Dades de contacte

En cas de ser un ajuntament o entitat, si us plau, entreu les dades de la persona de contacte.
Mínim 8 caràcters Una lletra minúscula Una lletra majúscula Un número Un caràcter especial ($ & % ? @ #)

Altres

Ex. «Carrer Ramon Llull, 9»
Cinc xifres. Ex. «08370»